NEX knowledge ค่า PF ที่ตำ่กว่ามาตรฐาน ค่าฮาร์โมนิคที่สูง(THD) ส่งผลเสียให้กับคุณและธุรกิจ ประเทศชาติสูญเสียพลังงานไปอย่างไร้ประโยชน์ เพียงเพราะคุณใช้หลอดไฟที่ไม่ได้คุณภาพ

ค่าฮาร์โมนิคที่สูง(THD)

1. สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ทำให้เกิดความสูญเสียในสายส่งไฟฟ้ามากขึ้น

2. เพิ่มความร้อนให้กับอุปกรณ์ประเภท มอร์เตอร์

3.เกิดกระแสไหลเวียนในระบบสายไฟ นิวตรอนมากขึึ้น

4. ทำให้ระบบควบคุมต่างๆ ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ

5. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เนื่องจากแรงดัน และกระแสไฟฟ้าที่เกินพิกัด

6. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานสั้นลง เนื่อง จากเกิดการทำงานผิดพลาด

7. มีสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสาร

ค่า PF ที่ตำ่กว่ามาตรฐาน

1. ต้องเสียเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มจากค่า PF ที่ตำ่กว่าค่ามาตรฐาน ตามที่การไฟฟ้ากำหนด

2. การไฟฟ้าต้องสำรองกำลังการผลิตเพื่อจ่ายไฟฟ้ามายังผู้ใช้มากขึ้น เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

3. เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในอุปกรณ์ ไฟฟ้า ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

4. สินค้าอาจมีราคาถูกกว่า แต่คุณภาพตำ่ สุดท้ายต้องจ่ายแพงกว่า เพราะอายุการใช้งานนั้นสั้นลง

5. ไม่เป็นการช่วยรักษาผลประโยขน์ ของเราเองและประเทศชาติ

6. หลอด LED ที่มีค่า PF ได้มาตรฐาน จะช่วยให้ประหยัดพลังงานสูงสุด

LED ที่ได้คุณภาพต้องแสดงค่าตามเกรณ์ดังนี้

PF   น้อยกว่า   >0.9

CRI  น้อยกว่า   >75

THD น้อยกว่า  <15