เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ผู้ซื้อต้องเก็บใบรับประกันและสำเนาหลักฐานการซื้อขายเช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ซื้อนำสินค้าที่ชำรุดขอรับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน
 2. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆต้องเป็นไปตามระยะเวลาประกันตามที่ทางบริษัทกำหนด
 3. กรณีจัดส่งสินค้าแล้ว สินค้าชำรุด,สินค้าไม่ตรงสเปค หรือสินค้าแตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วัน
 4. สินค้าใหม่ชำรุดระหว่างการใช้งานในกรณีปกติสามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินนำมาแสดงประกอบทุกครั้ง

รายละเอียดการเคลมสินค้า

การรับประกันไม่ครอบคลุม

 1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, ชำรุด, บุบสลาย, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ หรือคราบอื่นๆ เป็นต้น
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
 4. การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้ สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 5. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 6. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงที่จะซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 7. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า(หากมี)
 8. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, น้ำหรือเหงื่อเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน
 9. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
 10. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
 11. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงกัดทําลาย อุปกรณ์ วงจร หรือสายไฟ เป็นต้น

กรอกข้อมูลเพื่อการเคลมสินค้า (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

Captcha

* Required Fields

          ***อัตราค่าบริการ หากงานบริการไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันและ สัญญาบริการ ทางบริษัทฯคิดค่าบริการ 1,000 บาทต่องาน (ไม่รวมอะไหล่) เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า)

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับมอบงาน หากภายใน 3 วัน ทำการตรวจพบข้อบกพร่องใดๆ โปรดแจ้งทันที มิฉะนั้นถือว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้รับรายการสินค้า/บริการ ข้างต้นไว้แล้ว กรุณาตรวจสอบ ชื่อ ที่อยู่ บริษัทฯ ของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ (ที่จะนำมาพิมพ์ใบแจ้งหนี้)บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด

 

ฝ่ายบริการและเคลมสินค้า : (+66) 2 651 6000
อีเมล์ : sevice@nexledtech.com

ส่งสินค้า พร้อมส่งแบบฟอร์ม มาที่
บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
อาคารสุขกมลรัชดา 410/17-23,410/58-62 ชั้น2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ลูกค้ามาเคลมเอง ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
อาคารสุขกมลรัชดา 410/17-23,410/58-62 ชั้น2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อบริษัทไปรับของ
+ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการและเคลมสินค้า
(+66) 2 651 6000
Loading...
Please wait...